• Home
  • Deposit
  • Mirmire Abhivabak bachat
Deposit
Mirmire Abhivabak bachat

(१)     बैंकसंग आवद्ध रहेका सदस्यहरुले रु.१००।– रकम जम्मा गरी या खाता खोली सञ्चालन गर्न सक्नेछन ।
(२)     या बचत खाता एक सदस्यल एक वा सा भन्दा बढी खोल्न सक्नेछन, सदस्यल आफना पति, पत्नी, सासु, ससुरा, बाबु, आमा, बाजे, बज्यै जस्ता आफना अविभावकलाइ ईच्छाएका व्यक्तिका रुपमा राखी            छुट्टाछुट्ट खाताखोली बचत जम्मा गर्न सक्नेछन ।
(३)     यस खातामा बार्षिक ९ प्रतिशत व्याज  प्रदान गरिनेछ ।
(४)     या खातामा प्रत्येक त्रैयामासमा निममानुसारका कर कट्टीगरी ब्याज प्रदान गरिनेछ ।
(५)     सदस्य र सदस्यल इच्छाएका व्यक्ति एकसाथ बैंकका सम्बन्धित शाखा कार्यालय समक्ष उपस्थित भइ दुवैका संयुक्त दस्तखत गरी न्यूनतम मौज्दात राखी बाँकी रकम आवश्यकता अनुसार झिक्न                     सक्नेछन ।
(६)     यस खाताका खताबन्दी शुल्क रु १००।–लाग्ने छ । खाता बन्द गर्न चाहेका बखत इच्छाइएका व्यक्ति र सदस्य दुबै जनाका उपस्थिती भइ आवश्यक प्रकृया पुरा गर्नुपर्नेछ ।
(७)     समूह सदस्यल या खाता खोल्न वा बन्द गर्न केन्द बैठकका सहमति वा निर्णय विना गर्न सकिन छ ।
(८)     या खाता खोल्दा निम्न कागजातहरु सहित तोकिए बमोजिमका फाराम भर्नुपन छ ।