• Home
  • Deposit
  • Mirmire Pewa Saving
Deposit
Mirmire Pewa Saving

(क)     बैंकमा आवद्ध सदस्यहरु या खाता संचालन गर्नका लागि योग्य हुनेछन ।
(ख)     बैंकका ग्राहक सदस्यहरुले आ–आफ्ना पेवा बचत खातामा वार्षिक ९ प्रतिशत ब्याज दर प्राप्त गन
           सक्नेछन ।
(ग)    बैंकका ग्राहक सदस्यहरुले आ–आफ्ना पेवा बचत खाता खोली रकम जम्मा गर्न सक्नछन । सदस्यता लिन दिन रु. १००। मा या खाता खोल्न सक्नेछन । केन्द बैठक वा कार्यालयमा गइ सदस्यहरुले                 न्युनतम     रु.१००।– वा सा भन्दा बढि रकम जम्मा गर्न सक्नेछन । यसरी जम्मा हुन रकम आफुलाइ समस्या पदा तथा आकस्मिक  आवश्यकता पुरा गर्न कुन सदस्यल आफ्ना इच्छा अनुसार रु.१०००।–           न्यूनतम मौज्दात राखि झिक्न पाउनेछन ।
घ)     सदस्यल आफ्ना बचत खाताबाट न्यूनतम मौज्दात राखी केन्द बैठकमा किस्ता रकममा समायोजन गन सक्नेछन तर बचतबाट नगद भुक्तानी लिन सदस्य स्वय नै संबन्धित शाखा कार्यालयमा जान पर्नेछ ।
         किस्ता रकम समायोजन र नगद भुक्तानी लिन तोकिए अनुसारका रकमान्तर÷बचत फिता पुजा  प्रयाग गर्नु पर्नेछ ।
(ङ)    यस खातामा संचालक समितिले समय समयमा तोकेका दरले त्रैमासिक रुपमा ब्याज प्रदान गरिने छ ।सदस्यता त्याग गन अवस्थामा तोकिए अनुसारका प्रकृया पुरा गरि बचत रकम फिता लिन
          सक्नेछन । व्यक्तिगत बचत खाता बन्द गदा खाता बन्दी शुल्क रु. ५०।– बांकी मौज्दातबाट कट्टा गरिनेछ ।
(च)    सदस्यका मृत्य भएमा केन्द्रका शिफारिसमा खातामा रहेका मौज्दात रकम निजले इच्छाएका ब्यक्ति वा निज नभएमा बैंक तथा वित्तिय संस्था संबन्धि ऐन, २०६३ बमोजिम गरिन छ । सदस्यल कजा लिइ            नियमित रुपमा किस्ता भुक्तानी नगरेका अवस्थामा बैंकले निजका यस खातामा रहेका रकमबाट आवस्यकता अनुसार कर्जामा मिलान गर्न सक्नेछ ।