• Home
  • Notice
  • नतीजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
Notice
नतीजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना

Aug 19, 2020

मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड
केन्द्रीय कार्यालय बनेपा, काभे्रपलान्चोक
नतीजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
 
 
कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धमा मिति २०७६÷१०÷०७ देखि २०७६÷१०÷२१ गते सम्म खुलाईएको स्थायी पदको विज्ञापनमा बरिष्ठ सहायक, सहायक र कनिष्ठ सहायक पदमा छनोट हुन सफल आवेदकहरुको सुची तपशील बमाजिम प्रकाशीत गरीएको व्याहोरा जानकारी गराइन्छ ।
al/i7 ;xfos 
S.N Name Adress
5gf]6 x'g ;kmn cfj]bsx? M
1 Balkrishna Ghimire Dhungharka, kavre
2 Bhima Kumari KC Tikapur-01, Kailali
3 Chakra Bahadur BK Pashuram-12, Dadheldhura
4 Jhapat Khadka Kalika-07, Achham
5 Dandi Raj Joshi Chaurpati-02, Achham
6 Jitendra Kumar Bohara Jorayal-04, Doti
7 Khagendra Bhatta Belauri-01, Kanchanpur
8 Manoj Bohara  Tikapur, Kailali
9 Navaraj Upadhhya Lamki-08, Kailali
10 Pradip Kumar Thapa Shreenagar,Ishwarpur,Sarlahi
11 Sandesh Bohara Purtimkanda-5 Rukkum
;सहायकM
S.N Name Adress
छनोट हुन सफल आवेदकहरु ः
1 Bahadur Singh Bohara Ramroshan-03, Achham
2 Chandra Kumari Kunwar Tikapur, Kailali
3 Dhirk Bahadur Bohara Suklafat-01, Kanchanpur
4 Dirgh Bahadur B.K Lamki chuha 6 kailali
5 Gita Naupane Bhandari Nuwakot
6 Indra Saud kamalbajar  - 04  Achham 
7 Indrajeet Bohara Chaurpati-04 Achham
8 Karna Bahadur saud chaurpati gaupalika -02 Achham 
9 Katak Bahadur Shah Chaurpati-04, Achham
10 Kaushila Chimoriya Temal-08, Kavre
11 Keshab bahadur Bohara Bhimdatta-18, kanchanpur
12 Kuldeep Singh Gauriganga-01, Kailali
13 Lal Bahadur Bohara Ramroshan-04, Achham
14 Lal Bahadur Saud Sokat-02, Achham
15 Madhav Dhakal Bhanu-07, Tanahu
16 Nar Bahadur Saud Laagada-08, Doti
17 Narad Prasad Bhandari Chuha, Kailali
18 Prajyotee Timilsena Madhuwan 4 Basanta Bardiya
19 Shankar Singh Mahata Sitola-01, Darchula
20 Suman Shrestha Chalal Ganesthan-01, Kavre
21 Tanka bahadur Bohara Achham
22 Vivek Bharadawaj Janakpur-09, Dhanusha
प्रतीक्षा सुचीमा पर्न सफल आवेदकहरु ः
1 Bibash Bahadur Bohara Chaurpati-04, Achham
2 Dil Krishna Basnet B.M.P-07, Dolakha
3 Gopi Bhul Gauriganga-01, Kailali
4 Kul birkram Shah Majhkada-09, Salyan
5 Narendra Bahadur Saud 1 Bhajani, Kailali
     
कनिष्ठ सहायक
S.N Name Adress
छनोट हुन सफल आवेदकहरु ः
1 Ashok Prasad Kushwaha  Birgunj-11, parsa
2 Binita kuikel Panuti-05, Kavre
3 Durga Giri kc Manau-5 Rajapur, Bardiya
4 Ranjit Kumar Yadav Bariyapati-01
k|tLIff ;'rLdf kg{ ;kmn cfj]bsx? M
1 Devendra Prasad Upadhyay Bheemdatta Municipality -14, Kanchanpur
2 Dinesh Sharma Chaujharari-10 Rukkum
3 Jitendra Kurnar Mahato Hariwon - 03, Sarlahi
4 Resham Tharu Thakurbaba-03, Bardiya
     
gf]6M  slgi7 ;xfos, ;xfos tyf al/i7 ;xfos kbdf 5gf]6 x'g ;kmn cfj]bsn] o; ;+:yfsf] s]Gb|Lo  sfof{no ag]kf, sfe|knf~rf]sdf oyfl;w| ;Dks{ ug'xf]nf . k|tLIff ;'rLdf kg{ ;kmn cfj]bsx?nfO{ ;+:yfsf] zfvf ;+~hfn lj:tf/ ePsf] v08df ;Dks{ u/Lg] 5 .
    kbk'tL{ ;ldlt
    ldlt M @)&&.)%.)#