Follow us

GENERAL LOAN

Interest Rate: 20%

धारण कर्जा अन्र्तगत मूलभूत रुपमा व्यापार, व्यवसाय, उद्यम एवं खास किसिमको आय आर्जनको व्यापक संभावनाको क्षेत्रमा लगानी गर्नकालागि (ख) २ अन्र्तगतको व्यवसाय संचालन गर्न कर्जा प्रदान गर्न सकिनेछ । सदस्यहरुलाई लगानी गरिने क्षेत्रको पूर्वाधार, बजारको संभाव्यता, तत्सम्बन्धी शिप एवं व्यवसायिक दक्षताका आधारमा परम्परागत पेशा भन्दा भिन्न लगानी गरिने क्षेत्रमा विशिष्टीकरण गरी व्यवसायिक रुपमा आफ्नो उद्यम, व्यवसाय संचालन गर्नेलाई यो कर्जा प्रदान गर्न सकिनेछ । यो कर्जा लिने सदस्यले नविकरण गरिएको व्यवसायिक प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपी वा चालु आ.ब.मा कर कार्यालयमा कर तिरेको रसीदको प्रमाणित प्रतिलिपि, सदस्यको पासर्पोट साईजको फोटो १ प्रति, नेपाली नागरिक भएको प्रमाण पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपी आदि पेश गर्नुपर्नेछ ।
 

Notices