Follow us

EMERGENCY LOAN

Interest Rate: 20%

देहाय बमोजिमको अवस्थामा सदस्यहरुलाई आकष्मिक कर्जा प्रदान गरिने छ । 
बैंकसंग कर्जा लिई कारोबार गरिरहेका सदस्यहरुको प्राकृतिक प्रकोपको कारणले घर जग्गा क्षति भएमा वा उत्पादनशील सम्पत्ति वा आम्दानी हुने ब्यवशाय नाश भई चालु कर्जाको किस्ता तिर्न समस्या भएमा वा कुनै किसिमको अन्य आकष्मिक समस्या आइ परेमा त्यस्ता सदस्यलाइ पुनः आयमुलक ब्यवशाय संचालन गर्नको लागि निम्नानुसारको कुराहरुमा ध्यान दिइ आकष्मिक कर्जा प्रदान गरिनेछ । केन्द्रको अनुसाशनको पूर्णपरिपालना गरेका बैंकमा आवद्ध भएको एक बर्ष पुगेका असल सदस्यहरुलाई प्राकृतिक प्रकोपको कारणले उनीहरुको घर जग्गा क्षति भएमा वा उत्पादनशील सम्पत्ति वा आम्दानी हुने ब्यवशाय नाश भई चालु कर्जाको किस्ता तिर्न समस्या भएमा वा कुनै किसिमको अन्य आकष्मिक समस्या आई परेमा त्यस्ता सदस्यलाई  आकष्मिक कर्जा स्वरुप आवश्यक प्रकृया पु¥याई शाखा प्रबन्धकको स्वीकृतिमा जुनसुकै बेलापनि तोकिएको ढाँचा प्रयोग गरी रु.५०००।– सम्म प्रदान गर्नु सकिनेछ । यसरी प्रदान गरेको कर्जा पहिले लिएको आकष्मिक कर्जामा थप हुनेछ ।
कर्जा सीमा ः आकष्मिक कर्जाको सीमा निम्नानुसार हुनेछ । 
कर्जाको  कूल सीमा रु. ५०००।— देखि ३०,०००।– सम्म

Notices