Follow us

SME Loan

Interest Rate: 20%

 बिपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्तिलाई स्वीकारयोग्य धितो लिई लघुउद्यम वा व्यवसाय    
सञ्चालन गर्न प्रति समूह सदस्य बढीमा रु.३००,०००।– (तीनलाख रुपैयाँ ) सम्म लघुउद्यम वा व्यवसाय कर्जा उपलब्ध गराउन सकिनेछ ।बिगत २ बर्ष देखि कर्जा उपभोग गरी असल बर्गमा परेका समुह सदस्यको हकमा स्वीकारयोग्य धितो लिई अधिकतम रु.७००,०००।– (सात लाख रुपैयाँ ) सम्म लघुउद्यम वा व्यवसाय कर्जा उपलब्ध गराउन सकिनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्था नभएका गा.वि.स.हरुमा स्वीकारयोग्य धितो लिई समूहमा आवद्ध भएका तथा नभएका व्यक्तिहरुलाई अधिकतम रु.७००,०००।– ( सात लाख रुपैयाँ ) सम्म लघुउद्यम वा व्यवसाय कर्जालगानी गर्न सकिनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्था नभएका गा.वि.स.वाहेक समूहमा आवद्ध नभएका अन्यत्रका व्यक्तिहरुलाई स्वीकारयोग्य धितो लिई अधिकतम रु. ६०,०००।– (साठी हजार ) सम्म धितो कर्जा लगानी गर्न सकिनेछ । 

Notices