Follow us

FOREIGN EMPLOYMENT LOAN

Interest Rate: 20%

बैदेशिक रोजगार कर्जा सीमा देहाय बमोजिम हुनेछ । 
समुहमा आबद्ध सदस्यहरुको लागि प्रति सदस्य अधिकतम रु. १५०,०००। सम्म (एक लाख पचास हजार )
समुहमा आबद्ध नभएकाहरुको लागि प्रति ब्यक्ति अधिकतम रु. ६०,०००। सम्म (साठी हजार)
 

Notices