Follow us

EDUCATIONAL LOAN

Interest Rate: 20%

शैक्षिक कर्जाको अधिकतम ऋण सीमा रु. ३,००,०००।–(तीन लाख) हुनेछ 
शैक्षिक कर्जाको अधिकतम भुक्तानी अवधि ५ वर्षको हुनेछ ।
 

Notices