Follow us

HOME MAINTENANCE LOAN

Interest Rate: 20%

घर निर्माण कर्जाको अधिकतम सीमा लागतको आधारमा रु. ५,००,०००।– (पाँच लाख) सम्म हुनेछ । घर निर्माण कर्जाको साँंवा तथा व्याज भुक्तानी अधिकतम अवधि ५ वर्ष (६० मासिक किस्ता) हुनेछ ।


Notices