Follow us

AGRO EQUIPMENT LOAN

Interest Rate: 20%

कृषि उपकरण कर्जाको अधिकतम सीमा देहाय बमोजिम हुनेछ  । 
समुहमा आबद्ध सदस्यहरुको लागि प्रति सदस्य अधिकतम रु. ५,००,०००। सम्म (पाँच लाख)
समुहमा आबद्ध नभएका सदस्यहरुको लागि प्रति ब्यक्ति अधिकतम रु. ६०,०००। सम्म (साठी हजार)
 मासिक किस्ता) हुनेछ ।कृषि उपकरण कर्जाको भुक्तानि अ

Notices