Follow us

BUSINESS LOAN

Interest Rate: 20%

ब्यबसायिक समुहको हकमा समुह सदस्यलाई बिनाधितो रु.७०,०००।– सम्म लगानी गर्न सकिनेछ भने चल अचल सम्पत्ति धितो राखि रु.३००,०००।– सम्म लगानी गर्न सकिनेछ । समूह बाहेकका सदस्यलाई ब्यक्तिगत कर्जा प्रवाह गर्दा स्वीकारयोग्य धितो लिई रु.६०,०००।– सम्म तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था नभएका गा.वि.स.का व्यक्तिहरुलाई स्वीकारयोग्य धितो लिई प्रथम पटक रु.३,००,०००।– सम्म कर्जा लगानी गर्नुसकिनेछ । 


Notices