उपभोक्ता
उपभोक्ता बैंकि

साधारण कर्जा

साधारण कर्जा प्रत्येक सदस्यल समूह सदस्यता प्राप्त गरेपछि कजा ग्राह्यताक्

मौसमी कर्जा

लिएका कर्जाका राम्रा सदुपयोग गरेका, केन्द बैठकमा नियमित रुपमा उपस्थित हुने

बैकल्पिक उजा कर्जा

अधिकांश महिलाहरुमा खाना पकाउन क्रममा दाउराबाट निस्कन धुूवाँका कारणले स्व

अनुशासन कर्जा

यस बैंकबाट कजा उपभोग गरी ब्यवसाय गरिरहेका समुहमा आबद्ध सदस्यका परियोजना तथ

आकष्मिक कर्जा

बैंकमा आवद्ध सदस्यहरुका प्राकृतिक प्रकोप, दुर्घटनाका कारणले घर , जग्गा, व्य

कृषी उपकरण कर्जा

कृषिमा आश्रित सदस्यहरुले आफुले गरि आएका परंपरागत कृषि प्रणालीलाइ आधुनिकी

लघ उद्यम कर्जा

व्यवसायिक रुपल कृषि, पशुपंछी पालन÷व्यापार, साना तथा घरेलु उद्योग, माछा पालन÷

बैदेशिक रोजगार कर्जा

कर्जा लिन योग्य सदस्यलाइ वैदेशिक कर्जा प्रदान गर्न सकिनेछ या कर्जा श्रीमान

शैक्षिक कर्जा

दोश्रा वर्षका कर्जा लिन योग्य सदस्यल शैक्षिक कर्जा प्रदान गर्न सकिनेछ ।सदस

घर निर्माण कर्जा

बैंकमा आवद्ध भएका वा नभएका सदस्यहरुका व्यवस्थित बसोबासका लागी आफ्ना घर नभए

ब्यबसायिक कर्जा

ब्यबसायिक समुहका हकमा समुह सदस्यलाइ बिनाधिता रु.१००,०००।– (एक लाख) सम्म लगान

आत्मनिर्भरता समूह

कूनै पनि समुहबाट आफ्ना सदस्यहरुलाई कर्जा वितरण गर्न ऋण माग्नू अगावै सो समु