जम्मा गर्नु
अनिबार्य बचत

बैंकको सदस्य भए पश्चात हरेक ग्राहक सदस्यहरुले आ–आफ्नो नाममा अनिबार्य बचत खाता खोल्नु पर्नेछ ।  सदस्यता लिने दिनमा रु. १०० देखि ५०० सम्म जम्मा गरि यो खाता खोल्नु पर्नेछ ।  यस खातामा नियमित मासिक बैठकमा हरेक सदस्यले न्युनतम रु. १००।– देखी ५०० सम्म जम्मा गर्नु पर्नेछ ।  रु. २००००। (बीस हजार ) भन्दा माथिको कर्जा लिंदा हरेक सदस्यले लिने कुल कर्जा रकमको १ प्रतिशत रकम अनिबार्य रुपमा यस खातामा जम्मा गर्नु पर्नेछ । यसरी जम्मा भएको रकम सदस्यले एकाघरका सदस्यहरु बिरामी पर्दा, अन्य कुनै किसिमको अत्यावश्यक समस्या आई परेमा कारण खुलाइ झिक्न पाउनेछन् ।  यस खातामा न्युनतम रु. १०,०००। वा निजको नाममा रहेको तिर्न बांकी कर्जाको २० प्रतिशत मध्ये जुन बढि हुन्छ सो रकम खातामा मौजदात राखि रकम झिक्न सक्नेछन् ।  यस खातामा संचालक समितिले समय समयमा तोकेको दरले त्रैमासिक रुपमा ब्याज प्रदान गरिने छ ।  सदस्यता त्याग गर्ने अवस्थामा तोकिए अनूसारको प्रकृया पुरा गरि बचत रकम फिर्ता लिन सक्नेछन् ।  व्यक्तिगत बचत खाता बन्द गर्दा खाता बन्दी शुल्क रु. ५०। बांकी मौज्दात्बाट कट्टा गरिनेछ ।  सदस्यको मृत्यु भएमा केन्द्रको शिफारिसमा खातामा रहेको मौज्दात रकम निजले इच्छाएको ब्यक्ति वा निज नभएमा बैंक तथा वित्तिय संस्था संबन्धि ऐन, २०६३ बमोजिम गरिने छ ।  सदस्यले कर्जा लिइ नियमित रुपमा किस्ता भुक्तानी नगरेको अवस्थामा बैंकले निजको यस खातामा रहेको रकमबाट आवस्यकता अनुसार कर्जामा मिलान गर्न सक्नेछ ।