जम्मा गर्नु
केन्द्र कोष बचत

 केन्द्र कोष खाता केन्द्रका सबै सदस्यहरुको सामुहिक खाता हुनेछ ।  यस खातामा हरेक केन्द्र बैठकमा हरेक सदस्यले अनिबार्य रुपमा मासिक न्युनतम रु. १०।– वा केन्द्र बैठकको निर्णयले १० ले गुणा जाने रकम मासिक रुपमा जम्मा गर्नु पर्नेछ ।  केन्दको निर्णय अनुसार केन्द्र बैठकमा अनुपस्थित हुने, ढिलो आउने समयमा किस्ता नतिर्ने सदस्यहरुबाट लिने जरिवाना रकम यस खातामा जम्मा हुनेछ ।  केन्द्र प्रमुख र उप प्रमुखको अनिबार्य संयुक्त दस्तखतबाट यो खाता संचालन हुनेछ ।  केन्द्रका लागि बस्ने ब्यवस्था मिलाउन, आवस्यक स्टेशनरी (रजिष्टर, कलम आदी) खरिद गर्न, केन्द्रका सदस्यहरुलाइ दुःख समस्या पर्दा सहयोग गर्न, केन्द्रघर निर्माण गर्न, अवलोकन भ्रमण गर्न, केन्द्रका कुनै सदस्यलाइ शीपमुलक तालीममा सहभागी गराउन वा केन्द्रमा सामुहिक तालीम संचालन गर्न, केन्द्रमा पोशाकको ब्यवस्था गर्ने जस्ता सामुहिक हित हुने कार्यका लागि केन्द्र बैठकमा निर्णय गराइ यस खातामा रहेको रकम प्रयोग गर्न सकिनेछ ।  न्यूनतम मौज्दात् रु. १०००।– खातामा रहने गरि बांकी रकम सामुहिक निर्णयबाट झिक्न पाउनेछन् ।  यस खाताबाट नगद भुक्तानी लिन केन्द्र प्रमुख र उप प्रमुख केन्द्रको लिखित निर्णय सहित संबन्धित शाखा कार्यालयमा जानु पर्नेछ ।  नगद भुक्तानी लिन तोकिए अनुसारको बचत फिर्ता पुर्जा प्रयोग गर्नु पर्नेछ ।  यस खातामा संचालक समितिले समय समयमा तोकेको दरले त्रैमासिक रुपमा ब्याज प्रदान गरिने छ ।  सदस्यता त्याग गर्ने सदस्यले यस खातामा जम्मा भएका रकमको कुनै पनि हिस्सा फिर्ता पाउने छैनन् ।  कुनै सदस्यले कर्जा लिई नियमित रुपमा किस्ता भुक्तानी नगरेको अवस्थामा बैंकले केन्द्र बैठकबाट निर्णय गराइ यस खातामा रहेको रकमबाट आवस्यकता अनुसार कर्जामा मिलान गर्न सक्नेछ ।  केन्द्रका सदस्यहरुले बैंकलाइ तिर्नु पर्ने सबै कर्जा चुक्ता गरि केन्द्र खारेज गर्न चाहेको अवस्थामा रु. ५०।– खाता बन्दी शुल्क कट्टा गरि बांकी रकम फिर्ता सक्नेछन् ।