Follow us

पेन्शन बचत

Interest Rate: 13%

सदस्यले यस बचत कार्यक्रममा प्रति महिना रु. १००, देखी २००० सम्म रु. १०० ले भाग               जाने रकम  सम्मका दरले बचत गर्ने गरी खाता खोल्न सक्नेछन् । उल्लेखित रकम १०                   वर्षे,र १५ वर्षे योजना अनुसार खाता  खोल्न पाउनेछन्। Notices