Follow us

मिर्मिरे पेवा बचत

Interest Rate: 9%

मिर्मिरे पेवा बचतः
बैंकमा आवद् सदस्यहरुले यो खाता संचालन गर्न सक्छ । यो बचतमा ९% वार्षिक ब्याज दर प्राप्त गर्न सक्नेछन्। सदस्यता लिने दिन रु १००। मा खाता खोल्न सक्नेछन् । केन्द्र बैठकमा गई सदस्यहरुले न्युनतम रु १००।– वा सो भन्दा वढि रकम जम्मा गर्न सक्नेछन् । यसरी जम्मा हुने रकम आफुलाई समस्या पर्दा तथा आकस्मिक आवश्यकता पुरा गर्न कुनै सदस्यले आफ्नो इच्छा अनुसार रु १०००।– न्युनतम मौज्दात् राखि झिक्न पाउनेछन् ।


Notices