Follow us

COMPULSORY SAVING

Interest Rate: 8%

सदस्यता लिने दिनमा रु. १०० देखि ५०० सम्म जम्मा गरि यो खाता खोल्नु पर्नेछ । यस खातामा नियमित मासिक बैठकमा हरेक सदस्यले न्युनतम रु. १००।– देखी ५०० सम्म जम्मा गर्नु पर्नेछ ।यस खातामा न्युनतम रु. १०,०००। वा निजको नाममा रहेको तिर्न बांकी कर्जाको २० प्रतिशत मध्ये जुन बढि हुन्छ सो रकम खातामा मौजदात राखि रकम झिक्न सक्नेछन् । 


Notices