Follow us

ऐच्छिक बचत

Interest Rate: 8%

सदस्यता लिने दिन रु. १००। मा यो खाता खोल्न सक्नेछन् । केन्द्र बैठक वा कार्यालयमा गई सदस्यहरुले न्युनतम रु. १०।– वा सो भन्दा बढि रकम जम्मा गर्न सक्नेछन् । यसरी जम्मा हुने रकम आफुलाई समस्या पर्दा तथा आकस्मिक आवश्यकता पुरा गर्न कुनै सदस्यले आफ्नो इच्छा अनुसार रु.५००।– न्यूनतम मौज्दात् राखि झिक्न पाउनेछन.
 


Notices