Follow us

CENTER WELFARE FUND SAVING

Interest Rate: 8%

न्यूनतम मौज्दात् रु. १०००।– खातामा रहने गरि बांकी रकम सामुहिक निर्णयबाट झिक्न पाउनेछन् ।यस खातामा हरेक केन्द्र बैठकमा हरेक सदस्यले अनिबार्य रुपमा मासिक न्युनतम रु. १०।– वा केन्द्र बैठकको निर्णयले १० ले गुणा जाने रकम मासिक रुपमा जम्मा गर्नु पर्नेछ ।
 


Notices