Central Office

Banepa-8, Kavrepalanchowk

Call Us Now

+977 011 662311/662312

Email

info@mirmirebank.com.np

Optional Savingबचत विवरण

ब्याज दर : ७.५%
न्यूनतम बचत : रू ५०० /-
ब्याज पोस्टिंग : त्रैमासिक


More about the Product

  • सदस्यता लिने दिन रु. १००। मा यो खाता खोल्न सक्नेछन् ।
  • केन्द्र बैठक वा कार्यालयमा गई सदस्यहरुले न्युनतम रु. १०।– वा सो भन्दा बढि रकम जम्मा गर्न सक्नेछन् ।
Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd.
Back To Top